Youthpass demo website

Пријави се со Јутпас демо страната

Help & Instructions

Attention! This is a demo page. In order to create Youthpass certificates please go to the official Youthpass website www.youthpass.eu and register there. Your registration for the demo page will not be valid for www.youthpass.eu!

If you would like to use the demo website, there is no need to create a new account. Please proceed hereand follow the instructions.

Регистрација е потребна одбезбедносни причини. Еднаш кога ќе го креирате вашиот личен профил, вие можете да ја користите вашата електронска адреса и лозинка за да селогирате за прв пат, со прекини или наредни посети. Вашата лозинка е испратена на вашата електронска адреса веднаш по регистрацијата.

Ве молиме да имате предвид дека некои од вашите лични податоци ќе се најдат на Јутпас сертификатот кој го издавате. Ве молиме да ја комплетирате следнатаформа внимателно.

Еднаш кога ќе започнете да ја спроведувате побараната информација, ќе се појави придружен со текст за помош, давајќи инструкции и препораки за пополнување на секое поедниечно поле со информација. Овие текстови за помош се појавуваат веднаш откако ќе го вметнете покажувачот за текстот во полето за текстот кое сакате да го пополните. Одредени полиња за текст кои содржат здебелени буквиозначуваат дека тоа е задолжително како вие би ја внесле задолжително таа информација. Во случај ако полињата сеограничени со одреден број на карактери , истотака е означено.